บริการเรื่องเอกสารแรงงานที่เกี่ยวข้อง

by A ABLE

งานด้านเอกสารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว มีหลายขั้นตอน เอ เอเบิล จึงได้มีบริการสำหรับจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงช่วยดำเนินการยื่นเรื่องกับหน่วยงานราชการจนแล้วเสร็จอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ลูกค้าหรือผู้ประกอบการจึงมั่นใจได้ในบริการแบบครบวงจรของ เอ เอเบิล

การทำ MOU สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 1. นายจ้างดำเนินการด้วยตัวเอง หรือ
 2. ให้บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศซึ่งรับทำเอกสารแรงงานต่างด้าวหรือรับทำบัตรต่างด้าวต่าง ๆ เป็นผู้ดำเนินการ

ซึ่งวิธีการที่ 2 นี้จะสะดวก และประหยัดเวลามากกว่า เพราะนายจ้างมีหน้าที่แค่เตรียมเอกสารเท่านั้น โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
 3. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น
 4. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
 5. รูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการ
 6. หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว) ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดินทะเบียนเรือ เป็นต้น
 5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
 6. รูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการ
 7. สำเนาใบภาษี (ภพ.01) และสำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือเลขทะเบียนผู้เสียภาษีนิติบุคคล
 8. หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 9. *หมายเหตุ: หากทำ MOU แรงงานต่างด้าวจะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมแรงงานต่างด้าวด้วย

ในกรณีที่แรงงานมีการแจ้งออก แรงงานต่างด้าวที่ออกจากงานต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไม่ได้ทำงานกับนายจ้างเดิมและเมื่อหานายจ้างใหม่ได้แล้ว ต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วัน และหากต้องการดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวที่เปลี่ยนนายจ้างมาต้องแนบใบแจ้งเข้าและคัดทะเบียนประวัติ

เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ เอ เอเบิล จึงจัดเตรียมบริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวขึ้นเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน โดยมีการพัฒนาระบบการบริการด้านเอกสารให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น เราบริการด้วยรอยยิ้มและความจริงใจ ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการด้านเอกสารแรงงานเป็นอย่างดี ลูกค้าจึงสามารถเชื่อมั่นได้ในความถูกต้องและรวดเร็วของเรา


 

You may also like

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00