ประสานงานพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

by A ABLE

เอ เอเบิล บริการอำนวยความสะดวกในการพิสูจน์สัญชาติและทำพาสปอร์ต จนจบกระบวนการทำงาน


ขั้นตอนในการพิสูจน์สัญชาติ ทำพาสปอร์ต

ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว (สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา)

  1. นายจ้าง / สถานประกอบการ รับแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติพม่า และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
  2. นายจ้าง / สถานประกอบการ ส่งแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติพม่า พร้อมหลักฐานสำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือ ทร.38/1 ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10
  3. สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 แจ้งนายจ้างให้นำแรงงานพม่าไปเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด
  4. นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวที่ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติ
  5. แรงงานพม่า ลาว กัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจะได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว
  6. ยื่นคำขออนุญาตตรวจลงตรา (วีซ่า) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ณ. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  7. แรงงานพม่า ตรวจสุขภาพ ณ. สถานพยาบาลของรัฐ ตามที่กำหนด
  8. แรงงานพม่ายื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ. ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติ หรือ สำนักงานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการของนายจ้าง

♦ สถานที่ทำงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10
♦ สถานที่ทำงานตั้งอยู่ต่างจังหวัด ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

You may also like

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00